Provincie Noord-Holland heeft de rijksoverheid om 44 miljoen euro gevraagd voor bij elkaar 30 natuurprojecten. Doel is vooral om de komende drie jaar kwetsbare natuurgebieden te helpen herstellen van een overschot aan stikstof. Een groot deel van dat geld is bestemd voor regio Alkmaar: 7,9 miljoen voor de binnenduinrand die deels door Bergen loopt, 0,8 miljoen voor de Eilandspolder, 1,3 miljoen voor Laag Holland tussen Alkmaar en Marken.

“In al onze natuurgebieden zijn de gevolgen van het teveel aan stikstof goed te zien”, legt gedeputeerde Esther Rommel uit. “Bramenstruiken woekeren en verdringen daardoor beschermde en kwetsbare soorten planten. Ook de duinen krijgen teveel voeding waardoor het open duin verdwijnt. Met deze miljoenen kunnen we grote stappen zetten om onze natuur te herstellen". De provincie wil zo'n 100 hectare binnenduinrand kopen en delen van de duinen weer open maken en laten verstuiven, zoals al gebeurde met het Dr. Van Steijnbos.

In de veengebieden van  Alkmaar tot Marken zijn het waterpeil en de waterkwaliteit van groot belang. De veenmosrietlanden zijn ook erg stikstofgevoelig. De beoogde maatregelen moeten de effecten van stikstof verzachten en uitdroging en bodemdaling tegengaan. Deze hebben grote gevolgen voor de weidevogels, vissen en de unieke noordse woelmuis. Er gaat al rond 10 miljoen extra naar hydrologische- en natuurverbetering in Laag Holland.

Rijk en provincies spraken in december af om extra investeringen te doen in natuur met het Uitvoeringsprogramma Natuur. Tot 2030 gaat het landelijk over bijna 3 miljard euro extra, bovenop het geld voor de provinciale stikstofstrategie en ander onderhoud.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl